Klinické zkušenosti

Celotělová chladová terapie (C.CH.T.) v chladové komoře s teplotou - 110° C

Klinika Revmatologie St. Josef Stiff, 48324 Sendenhorst
Vedoucí lékař: Prof. MUDr. R. Fricke

Shrnutí:
V chladových komorách se pacienti pohybují v plavkách s ochranou aker na dobu 1/2 - 3 min a jsou vystaveni terapeutické teplotě - 110°C. Terapie způsobí tišení bolesti, zlepšení funkce a všeobecné zvýšení výkonu. Puls a tlak u normotoniků nejsou ovlivněny. Hypertonici musí dále užívat léky. Bronchospastici jsou zmírněni.

Stenokardie nejsou pozorovány.

Chladová terapie nezpůsobuje žádný stres v organismu.ACTH,kortizol nebo adrenalin se spíše snižují. Noradrenalin v seru stoupá.Indikace C.CH.T. jsou chronické zánětlivé kloubní a páteřní onemocnění,revmatické choroby,kolagenosy a autoimunitní onemocnění. Terapie v chladové komoře účinkuje kromě analgesie na zlepšení pohyblivosti, zvýšení výkonu a zlepšení celkového stavu.

Překvapivé je, že se účinky chladu projeví též na zakrytých akrech (např.prsty ruky nebo nohy),která jsou během expozice chladu zakrytá.Toto můžeme vysvětlit snížením rychlosti nervového vedení v celém organismu a blokády axon.reflexů. Až dosud nebyly pozorovány u pacientů s ICHS žádné stenokardie nebo negativní účinky na myokard,lze tedy konstatovat,že ICHS není kontraindikací pro C.CH.T.

C.CH.T. - vliv na subjektivní obtíže a kloubní funkce

Klinika Minden, Fridrichstrasse 17, 32427 Minden / Westf
MUDr. G. Birwe, R. Fricke, R. Hartmann

Shrnutí:
Průměrná doba subjektivního ústupu obtíží po C.CH.T. je 2 hodiny. Bezprostředně po terapii je prokazatelný ústup bolesti a zlepšení celkového stavu, proti kontrolní skupině je ještě tři hodiny po terapii signifikatně prokazatelné zlepšení kloubních funkcí.

Při měření kloubního stavu u pacientů se systémovým zánětlivým kloubním onemocněním, bylo na jednotlivých kloubech zjištěno statisticky signifikatní zlepšení, ve srovnání s kontrolní skupinou,také ještě tři hodiny po terapii. Po 4-8 týdnech po aplikaci C.CH.T. nebyly pozorovány radiologické změny.

Telemetrické EKG vyšetření při C.CH.T.

Revmatologická klinika, St. Josef Stift, 48324 Sendenhorst
Prof. MUDr. R. Fricke
Prim. MUDr. M. Taghawinejad, R. Fricke, L. Duhme, U. Heuermann, J. Zagorny

Shrnutí:
V rámci Revmatologické kliniky v Sendenhorstu bylo v obvyklém terapeutickém režimu (C.CH.T.: cca 1,5 min při -110°C +/- 10°C) vyšetřeno 45 osob - elektrokardiograficky prostřednictvím telemetrického záznamu srdeční akce před, během a po C.CH.T. Zároveň byl sledován též krevní tlak.

Ostatní osoby postavené do kontrolní skupiny byli zdravé. Během a bezprostředně po C.CH.T. byla u všech osob registrována zvýšená tepová frekvence a zvýšený krevní tlak.

Jak u pacientů s anginou pectoris, poruchami srdečního rytmu, tak u zdravých probandů se ukázaly elektrokardiograficky zachytitelné změny zvýšené vzrušivosti. Jednoznačný byl také výskyt případu anginy pectoris u pacientů, kteří jsou pro tyto obtíže ošetřováni.

Častěji je během C.CH.T.dosaženo poruch látkové výměny tkáně srdečního svalu. Ischemický stav nebyl zachycen.

Zkušenosti s terapii v chladových komorách

Inselklinik Heringsdorf GmbH
Rehabilitation Klinik fur Psychosomatischem Medizin
Kulmstrasse 9, Seebad Heringsdorf
Prof. MUDr. W. Papenfuss

Shrnutí:
Na klinice používáme chladovou komoru Zimmer Elektromedizin od roku 1997. Komory jsou používané denně k analgetické a protizánětlivé terapii přímo pro pacienty kliniky i ambulantně. Komory pracují ve stabilních podmínkách -60° C a -110°C. Chladové komory přijímají pacienti pozitivně. Naše zkušenosti s terapeutickými výsledky jsou velmi dobré. Chladové komory celkově odpovídají našim očekáváním, princip celotělové chladové terapie se pro naše stacionární i ambulantní pacienty výborně osvědčil.

Chladová komora, celotělová chladová terapie (C.CH.T.)

Revmatologická klinika, St. Josef Stift, 48324 Sendenhorst
Dieter Schroder, M. Anderson: Kryo a thermoterapie, základy a praktické užití, Stuttgart-ena-New York, 1995

Princip:
Chladová komora pracuje s chlad. plynem a umožnuje celotělové ošetření. Suchý vzduch v komoře je ochlazen tekutým dusíkem nebo jinými chladícími prostředky na -110°C až -160°C. Celotělová chladová terapie byla vymyšlena Japoncem Yamauchi v roce 1979 a od té doby je prováděna s dobrými terapeutickými výsledky.

Způsob užití
z praktických důvodů je ošetřováno více pacientů najednou. Pacienti jsou oblečeni do plavek s ochranou aker (oči, uši, ústa, rukavice, uzavřené boty). Pacienti jsou po celou dobu pozorováni terapeuty a mají vždy možnost komoru opustit. Během pobytu se zvyšuje vdechovaný chladný vzduch v plicích o dvojnásobek obvyklého objemu, proto je nutný dvojnásobně prodloužený výdech ve vztahu ke vdechu. Pacienti se v komoře pomalu pohybují v kruhu, doba pobytu je zpravidla 1/2 - 3 minuty. Komoru pacienti zase opustí přes předkomory s vyšší teplotou. Také po opuštění předkomor se pacienti pohybují.

Výhody:
Všechny studie, které se zabývají účinky C.CH.T. docházejí k poznatkům, že extremní chlad nevyvolává žádné změny srdečních a oběhových funkcí. Chlad naopak velmi příznivě stimuluje imunitní systém.Pro dobrý výsledek terapie je důležitá spolupráce s pacientem.

Nevýhody:
V podstatě jsou to jen vysoké pořizovací náklady, provozní náklady jsou velmi nízké, zbytkové teplo je naopak možné využít k výhřevu bazénů.

Indikace:
Chronická polyartritis, revmatická onemocnění, kolagenosy, autoimunitní onemocnění. Rizika při užití lege artis nejsou známy.

Kontraindikace:
Hypertense, poruchy srdečního rytmu, srdeční insuficience, poruchy prokrvení všech druhů, neurologické příhody a polyneuropatie, ledvinové infekce a záněty moč. měchýře.

Vedlejší účinky:
studii o vedlejších kožních účincích při C.CH.T. při -110°C zveřejnil Ellsel. Při C.CH.T. někdy vzniká na dolních končetinách (zřídka na horních) maculopapulosní erytem. Erytem po několika dnech zmizí spontánně. Jako možná příčina vzniku jsou popsány kryoglobuliny, které se uvolnují po lokálním snížení teploty pod 22 °C.

Výsledky vlivu C.CH.T. na krevní oběh a parametry látkové výměny byly zveřejněny Taghawinejadem. U 684 vyšetřovaných osob byl měřen puls a krevní tlak před a po expozici C.CH.T. Ošetřovací čas byl v rozmezí 30 sec - 3 minut.

Teplota v chladové komoře -110°C
Krevní tlak Systolický i diastolický krevní tlak vykazuje lehký vzestup, závislost na počtu aplikací C.CH.T. nebyla prokázána
Změny parametrů metabolismu U 35 pacientů s chronickou polyartritidou a spondylosis ankylosans a 34 zdravých probandů se střední věkovou strukturou byly měřeny metabolické změny před, po C.CH.T. a ještě 3 hodiny po terapii
Kys.močová U zdravých probandů byl zjištěn pokles hodnot,naproti tomu u pacientů nebyly zjištěny žádné změny
Cholesterol U pacientů i probandů byl zjištěn vzestup,po 3 hodinách u všech pokles
Triglyceridy U zdravých nebyly žádné změny u nemocných byly hodnoty zvýšeny
Glykemie Glykemie u zdravých nevykazuje žádné změny, u nemocných po aplikaci C.CH.T. jsou hodnoty zvýšeny, po 3 hodinách se zase vrátí na původní hladinu
Volné mastné kyseliny ve skupině zdravých probandů nebyly zjištěny žádné změny,u pacientů po aplikaci C.CH.T. hodnoty poklesly
Krevní analýza analýza krve před a po C.CH.T. prokazuje vzestup O2 u nemocných,částečný vzestup byl i u zdravých probandů. pCO2 u obou skupin vykazuje vzestup. pH hodnota krve prokazuje tendenci ve směru kyselém.

Závěrem lze říci,že metabolické změny působení chladu - 110° C jsou zřetelné a humorální stimulace organismu je tedy tímto způsobem možná.

Terapeutické užití C.CH.T.

Dieter Schroder, M. Anderson: Kryo a thermoterapie, základy a praktické užití, Stuttgart-ena-New York, 1995

Při terapii revmatických onemocnění se vedle tepelné terapie začíná velmi prosazovat chladová terapie - zvláště celotělová terapie v kryokomorách.

Birweho studie:
Posouzení účinku C.CH.T. na obraz obtíží chron. polyartritis a spondylosys ankylosans, vyšetření se účastnilo 75 pacientů, z toho polovina jako kontrolní.

U všech pacientů byl stanoven odpovídající subjektivní nález a změřen kloubní stav. U skupiny pacientů se projeví účinky C.CH.T. jako subjektivní tišení bolestí na dobu průměrně 2 hod a 15 min. 74 % pacientů udává subjektivní tišení bolesti,u 84% pacientů bylo zaznamenáno subjektivní funkční zlepšení. Na základě klinických zkušeností je vhodné chladovou komoru aplikovat 2 x denně, případně doplňovat lokální chladovou terapii. Chladová terapie se velmi hodí k léčbě akutních stadií revmatických onemocnění, důležitý je protizánětlivý efekt - snížení tkáňové a kloubní teploty, snížení bolesti a redukce svalových spazmů. Teprve při opakování zánětu doporučujeme ošetření mírným teplem. Tepelné ošetření slouží především k ovlivnění afekcí měkkých tkání jako jsou svalové kontraktury nebo zvýšení svalového tonu. Zde jsou též vhodné hydroterapeutické metody, léčebná gymnastika nebo aquatrenink. Indikace pro tepelnou terapii jsou již vedle zmíněných spasmů, kontraktura kloubních ztuhnutí také "zamrzlé rameno", subakutní tendinitis a sklerodermie. Např. u "zamrzlého ramena" je vhodné spojení s chladovou terapií. Indikace pro chladovou terapii jsou všechny akutní nebo chronické zánětlivé procesy, především,pokud pacient vnímá chlad pozitivně. Celkové účinné spektrum chladové nebo tepelné terapie se využívá samostatně pro jednotlivé diagnosy nebo se též mohou oba postupy kombinovat.

Shrnutí:
Druh a objem termoterapie u revmatických onemocnění se orientuje dle subjektivních pocitů pacientů, jak teplo tak chlad může vést ke snížení obtíží. Termoterapie účinkuje jako svalově relaxační, bolest tišící a protizánětlivá metoda, stejné účinky má však i chlad. Můžeme říci, že chladová terapie se hodí u akutních stavů revmatických chorob a v mezidobí mezi atakami, tepelná terapie se hodí jen po opakovaných akutních symptomech ve formě mírného tepla.

MEDICAL TRIBUNE: Výtah z přednášky prof. MUDr. Frickeho na 82. kongresu Německé spol. pro fyzikální medicínu

Chronická kloubní onemocnění - chladová terapie předbíhá tepelnou.Periferní Ošetřování zánětlivých stavů chladem je metoda velmi dlouho známá. Proti tepelné terapii má chlad tu výhodu, že účinkuje rychle analgeticky a zabraňuje vzniku otoků. Zároveň dochází vedle zabránění zánětu též ke zvýšení svalového tonusu. Přídatná reaktivní hyperemie umožnuje při chronických zánětlivých procesech vyrovnání tkáňového prostředí a rychlý transport produktů metabolismu. Také při arthrose a zvláště u ztuhnutí ramene jsou zaznamenány velmi dobré výsledky po aplikaci chladu. Díky reaktivní hyperemii je tkáň prokrvena, zchlazením se udrží stálá tkáňová teplota a dochází k relaxaci, k tomu se přidávají ještě dobré analgetické účinky. Mechanismus účinků chladu je ve snížení aktivity enzymů a zbrzdění receptorů. Jde o snížení činnosti lysosomálních enzymů a kolagenás, které hrají velkou roli při chronických zánětlivých onemocněních. Protiedematosní účinek má kryoterapie díky snížení celkového objemu, zabránění přítoku plasmy do tkání a naopak zvýšení odtoku plasmatické tekutiny z tkání. U mnoha indikací u kterých můžeme aplikovat chladovou nebo tepelnou terapii mluví pro chladovou terapii její analgetický, protiedematosní a protizánětlivý účinek.